REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POWERBOOK.PL  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną a także sposób składania Zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego powerbook.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Marek Czanik PowerBook Duchowizna 10a 05-170 Zakroczym, PL NIP : 5311694728 , zwaną dalej „Usługodawcą”.
 3. Serwis ma charakter informacyjny, edukacyjny i szkoleniowy. Jego społeczność tworzą przede wszystkim osoby o zbliżonych poglądach, pomysłach, które przy wykorzystaniu forum Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę tworzą i rozwijają grupy zbieżne z ich zainteresowaniami. Ponadto Użytkownicy Serwisu mają możliwość pozyskania inwestora na sfinansowanie swojego pomysłu. Do części serwisu należy Grupa Powerbook, przeznaczona do tworzenia grup przez uczniów i studentów oraz Samorządy Powerbook ułatwiające komunikację samorządów szkół z osobami tworzącymi społeczność Serwisu Powerbook.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Usługodawcy: info@powerbook.pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 531 088 461,
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.powerbook.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy oraz logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie; Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego; Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); Umowa o świadczenie Usług/Umowa – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem; Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Subskrypcja – odpłatny zestaw usług świadczonych przez Usługodawcę, polegających w szczególności na umożliwienie Użytkownikowi dostępu do treści Serwisu, które nie mają charakteru ogólnodostępnego. Szczegółowy zakres usług wchodzących w skład poszczególnych Subskrypcji wskazany jest na stronie internetowej Serwisu; Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w której przechowywane są jego dane osobowe oraz informacje o zrealizowanych Usługach lub będących w trakcie realizacji, a także wykupionych Subskrypcjach; Grupa Powerbook – przestrzeń udostępniona przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.grupy.powerbook.pl, umożliwiająca tworzenie grup przez uczniów i studentów, dzięki którym komunikacja pomiędzy nimi staje się łatwiejsza. Samorządy Powerbook – przestrzeń udostępniona przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.samorzady.powerbook.pl, ułatwiająca komunikację pomiędzy samorządami szkół a użytkownikami Serwisu Powerbook. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie; Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin – niniejszy dokument; Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług w ramach Subskrypcji wybranego przez Użytkownika.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, składania Zamówień w ramach Serwisu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali Zamówienia Subskrypcji zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o charakterze ogólnodostępnym,
  2. bezpłatne wyszukiwanie treści Serwisu o charakterze ogólnodostępnym,
 1. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu treści w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania.
 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych .
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 1. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji Newslettera. Usługa Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera.
 4. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych usług w ramach wybranej przez Użytkownika Subskrypcji oraz udostępnia interaktywny formularz pozwalający na zawarcie Umowy o świadczenie tych usług. Zasady oraz warunki składania Zamówień na świadczenie usług w ramach Subskrypcji, jak również zasady zawierania i rozwiązywania Umów w tym zakresie wskazano w VI Regulaminu.

V. KONTO

 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie.
 3. Poprzez Rejestrację Użytkownika w Serwisie www.powerbook.pl, tworzone jest automatycznie konto w Grupie Powerbook, dla której dane do logowania są jednakowe jak dla Konta utworzonego w Serwisie.
 4. Użytkownik w Grupie Powerbook uzyskuje dostęp do funkcjonalności takich jak: możliwość utworzenia planu lekcji lub zajęć, dodanie wydarzeń, np. sprawdzianu lub egzaminu, o którym Użytkownik będzie powiadamiany wraz ze zbliżającym się terminem wydarzenia.
 5. Konto w Samorządach Powerbook wymaga odrębnej rejestracji.
 6. Rejestracja w Samorządach Powerbook polega na rejestracji szkoły. Usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji dodanej do Serwisu szkoły poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem, który dokonał rejestracji.
 7. Użytkownik Samorządów Powerbook uzyskuje dostęp do funkcjonalności takich jak: dodawanie aktualności przez szkoły, tworzenie wydarzeń, możliwość zapraszania do wydarzeń Użytkowników Serwisu.
 8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępy do Konta.
 10. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu jest obowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 11. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego zaktualizowania lub poprawienia danych za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach usługi Konta.
 12. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą być dokonywane jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 13. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta, zalogowania się do niego i dokonania Subskrypcji.

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługi prezentowane w Serwisie.
 1. Ceny obejmują wyłącznie usługi wskazane w opisie Subskrypcji, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 2. Informacje o możliwości zamówienia usług w ramach Subskrypcji stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Rejestracja Konta oraz zalogowanie się do niego.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik po wybraniu interesującej go Subskrypcji, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika. Z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa.
 5. Po zawarciu umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Usługodawca, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 1. Płatność za usługi świadczone w ramach Subskrypcji odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika w formularzu Zamówienia numeru karty płatniczej, terminu jej ważności oraz kodu CVC.
 2. Opłata za każdy okres rozliczeniowy w ramach Subskrypcji pobierana jest automatycznie do dnia każdego okresu rozliczeniowego odpowiadającego dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że za początek pierwszego okresu rozliczeniowego uważa się dzień zawarcia umowy.
 3. W przypadku, gdy opłata za kolejny okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana, Usługodawca wezwie Użytkownika do dokonania płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usług do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 3. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 4. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub, w przypadku Umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach danych podanych w celu złożenia Zamówienia i realizacji usług, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych;
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w trakcie składania Zamówienia lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 9. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszają zasady dobrych obyczajów bądź stanowią czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  7. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.
 10. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 11. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usług, jak również rozwiązania umowy o świadczenie usług (w tym usług świadczonych w ramach Subskrypcji), ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 12. W przypadku rozwiązania umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego zakresu takiej usługi.
 13. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w szczególności na forum, w tym w ramach Konta lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, filmów, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
 1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 2. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
 3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
 4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
 5. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
 6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
 7. sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
 8. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.
 1. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, w tym w szczególności na forum Serwisu, oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone na forum Serwisu, w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 4. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
 1. pisemnie na adres: 05-170 Zakroczym Duchowizna 10a
 2. adres poczty elektronicznej info@powerbook.pl.
 1. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.